Crozilla.com Internet oglasnik za nekretnine

Zatražite ponudu za geodetske usluge

Za koju vrstu nekretnine tražite geodetske usluge?

Geodetske usluge

Spektar geodetskih usluga vrlo je širok, a informativnu ponudu za neke od njih moguće je naručiti i putem oglasnika za nekretnine Crozilla.com.

Geometar ili geodet je osoba koja se profesionalno bavi geodezijom što obuhvaća niz poslova poput određivanja položaja državnih i drugih administrativnih granica, te granica javnih i privatnih čestica zemljišta, ali i njihovu uknjižbu kod nadležnih institucija. Planiranje, razvijanje i novo oblikovanje vlasničkih odnosa među česticama zemljišta i građevinama, kao i utvrđivanje njihovih vrijednosti, te upravljanje vlasničkim odnosima nad njima. Geodeti obavljaju i usluge planiranja, izmjera, organizacije kao i nadzora građevinskih radova. Svi oni koji se odlučuju na izgradnju kuće, zgrade ili nekog drugog objekta, susreli su se s geodetima. Njihove su usluge potrebne i prije početka gradnje nekretnine. Geodet obavlja niz različitih usluga, sve od utvrđivanja i kolčenja međe, kolčenja objekata, parceliranja, sve do etažiranja i legalizacije te usklađivanja stanja i upisivanja nekretnina u katastar i zemljišne knjige.

Sporovi oko međe učestali su, ali ujedno i dugotrajni i skupi, stoga i Crozilla savjetuje da se izbjegavaju pod svaku cijenu. Prilikom kupnje zemljišta poželjno je zatražiti od geodeta provjeru poklapa li se u potpunosti površina i oblik zemljišta s katastarskom evidencijom. Geodetske su usluge potrebne i prije početka građenja samog objekta, s obzirom da je investitor dužan osigurati iskolčenje građevine na predviđenoj parceli. Geodetski je snimak potreban i prije no što sam arhitekt započne s pripremom dokumentacije i izradom nacrta. Legalizacija, etažiranje, geodetski snimak, snimanje iz zraka, parcelacije, usklađenja katastra i zemljišne knjige, upis nekretnina u katastar i zemljišne knjige - samo su neke od velikog broja usluga koje geodetski uredi mogu ponuditi, uz navedeno, geodeti obavljaju i niz drugih poslova, a neki od njih su i sljedeći:

Etažiranje

Etažiranje je postupak kojim se uspostavlja etažno vlasništvo, odnosno vlasništvo posebnog dijela nekretnine. Etažiranje se također može opisati i kao dioba nekretnine na posebne dijelove, koji su samostalne uporabne cjeline s odgovarajućim suvlasničkim udjelom. Etažirati se mogu obiteljske zgrade sa dvije i više etažnih jedinica, kao i stambene zgrade sa velikim brojem etažnih jedinica. Uvijek je potrebno etažirati sve stanove, poslovne prostore, garaže i drugo u zgradi.

Geodetski snimak (legalizacija)

Geodetski snimak može se definirati kao grafički prikaz stvarnog stanja na terenu, položaja i oblika objekata te njihovog međusobnog odnosa. Iako se može izrađivati u razne svrhe, danas se geodetski snimak najčešće koristi u svrhu legalizacije objekata, a u tom slučaju dokumentacija ima posebni izgled koji je i definiran zakonom.

Ovisno o namjeni, geodetski snimak može imati i visinsku konfiguraciju terena, a ona se naznačava kotama (točke terena sa pridruženom visinom) i slojnicama (linije koje spajaju mjesta iste visine).

Geodetsko snimanje vodova

Geodetskom izmjerom izgrađenih vodova obuhvaćeno je: izmjera položajnih lomnih točaka vodova, izmjera visinskih lomnih točaka vodova, izmjera križanja novoizgrađenog voda s drugim vodovima (u trenutku polaganja kada je križanje vidljivo), izmjera pripadajućih objekata, te prikupljanje podataka o osnovnim tehničkim osobinama voda. Izradu elaborata za snimanje vodova moguće je zatražiti i putem oglasnika Crozilla.com.

Iskolčenje građevina

Iskolčenje građevine zapravo je prenošenje projektiranog tlocrta vanjskog obrisa građevine ili osi trase građevine na teren, unutar formirane građevne čestice. Iskolčenje građevine investitor je dužan osigurati, odnosno provesti prije početka građenja, a obavlja ga osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina.

Iskolčenje-obnova međe

Iskolčenje međa je postupak kojim se, na temelju podataka u katastru, određuju granice čestice na terenu. Iskolčenje, odnosno obnova međe, vrlo je bitan postupak kod kupnje ili prodaje zemljišta, s obzirom da se nakon izmjere nerijetko ustanovi kako je u katastarskoj evidenciji zapravo sasvim drugačije stanje no što je prodavatelj naveo. Iskolčenje zahtijeva i nacrt tj. elaborat iskolčenja koji izrađuje geodet.

Legalizacija objekata

Legalizacija objekata postupak je ishođenja odgovarajućeg akta, odnosno rješenja o izvedenom stanju kojim se legalizira bespravno izgrađeni objekt.

Parcelacija zemljišta

Parcelacija zemljišta je postupak kojim se vrši promjena oblika i površine parcele u katastru i zemljišnoj knjizi, a može se raditi na građevinskom i poljoprivrednom zemljištu. Postupak je to kojim geodet pojedinačne susjedne parcele združuje u jednu ili pak jednu katastarsku česticu dijeli na više manjih. Prije početka postupka parcelacije zemljišta, međe postojećih parcela moraju biti utvrđene, a nakon postupka, nove međe parcela upisuju se u katastar i zemljišnu knjigu.

Upis nekretnina u katastar i zemljišne knjige

Upis nekretnina u gruntovnicu (zemljišne knjige) i katastar postupak je kojim se objekti odnosno nekretnine evidentiraju u navedenima, a kako bi se upisao u zemljišne knjige i katastar, potrebno je izraditi geodetski elaborat za evidentiranje brisanje ili promjene podataka o zgradama ili drugim građevinama. Vlasnici su dužni upisati u katastar i zemljišnu knjigu svaku nekretninu kao i prijaviti svaku novonastalu promjenu na njima.

Usklađenje katastra i zemljišne knjige

Iako samo „čisti papiri“ doista jamče i vlasništvu, neusklađena dokumentacija u katastru i zemljišnim knjigama sasvim je učestala pojava.

Neusklađenost podataka pojavljuje se u vidu brojnih nepravilnosti poput neodgovarajućih brojeva čestice, površine, podataka o vlasnicima i drugim osobama, izgrađenosti objekata, a moguće je također da je neka čestica upisana u zemljišnim knjigama, a u katastru nije i obrnuto. U slučaju da se podaci u gruntovnici i katastru ne podudaraju, potrebno je izraditi geodetski elaborat usklađenja kojim se podaci usklađuju. Informativnu ponudu za izradu elaborata moguće je zatražiti i na oglasniku Crozilla.com.

Geodetske usluge mogu se naručiti i putem oglasnika Crozilla.com

U suradnji s partnerom, tvrtkom Geovid d.o.o., putem oglasnika Crozilla.com moguće je zatražiti informativnu ponudu za sljedeće usluge:

Legalizacija objekata je postupak ishođenja "Rješenja o izvedenom stanju" kojim se bespravno izgrađeni objekt legalizira. Nakon ishođenja Rješenja o izvedenom stanju i njegove pravomoćnosti, potrebno je i evidentirati taj objekt u katastru i zemljišnoj knjizi, za što je potrebna izrada još jednog geodetskog elaborata.
Evidentiranje (upis) objekta je postupak kojim se geodetskim elaboratom evidentira objekt u katastarskom operatu i u zemljišnoj knjizi, na osnovu dokaza o njegovoj legalnosti. S obzirom na vrijeme građenja objekta, postoji više dokumenata kojima se dokazuje njegova legalnost.
Parcelacija zemljišta je postupak kojim se vrši promjena oblika i površine katastarske čestice u katastru i zemljišnoj knjizi. Jedna katastarska čestica (ili više njih) se dijeli na više katastarskih čestica ili se više čestica spaja u jednu. Ovaj postupak se u katastru i zemljišnoj knjizi provodi pomoću parcelacijskog elaborata, koji izrađuje ovlaštena geodetska tvrtka (kao što je, primjerice tvrtka Geovid d.o.o.).
Često nailazimo na slučajeve gdje se razlikuju podaci o čestici (npr.: površina, uporaba, jedna čestica u katastru odgovara dvjema u zemljišnoj knjizi) u katastru i zemljišnoj knjizi. Geodetskim elaboratom se ti isti podaci usklađuju.
Podloga za projektiranje je prikaz određenog područja u položajnom i visinskom smislu, uz upotrebu simbola prema Zbirci kartografskih znakova. Podloga se dostavlja projektantu u dwg formatu. U posljednje vrijeme podloge često snimamo dronom ili 3D skenerom, ovisno o želji klijenata.
Nakon puno potrošenog vremena i živaca, kad završite s projektiranjem i napokon dobijete građevinsku dozvolu i nakon toga opet nastupamo mi, geodeti, te prenosimo projektirane dimenzije i visine, lomne točke objekta na teren, ili što god je izvođaču radova potrebno, a nalazi se u projektu. Elaborat iskolčenja je obavezan za prijavu gradilišta u nadležnom uredu.
Iskolčenje međa je postupak kojim se na terenu određuju granice vaše čestice, na temelju dopustnih katastarskih podataka. Prilikom obnove međa, poželjno je obavijestiti i pozvati na teren i posjednike na susjednoj katastarskoj čestici prema kojoj se međa obnavlja, da ne bi naknadno došlo do neželjenih situacija.
Evidentiranje infrastrukture/voda je obveza svakog investitora nakon završetka gradnje (vodovod, kanalizacija, telefon, plin, toplovod…). Infrastruktura (uključuje i pripadajuće objekte) se snima pri otvorenom rovu prilikom gradnje, ali se može snimati i naknadno, uz pomoć raznih tragača za otkrivanje voda.
Osim standardnih geodetskih elaborata koje smo već naveli, u posljednje vrijeme povećala se potražnja za izradom podloga za projektiranje, digitalnih modele terena i ortofota iz snimaka dronom (slike u galeriji), te skeniranjem interijera i eksterijera za potrebe konzervatora ili agencija za nekretnine.
Geodetski nadzor je kontrola usklađenosti izvođenja radova sa projektom od strane investitora. Prema Zakonu o gradnji, nadzor građenja je i zakonska obaveza investitora. Geodetska mjerenja pomaka obuhvaćaju sva mjerenja u cilju određivanja promjene položaja ili oblika objekta pod utjecajem raznih sila. Uslijed pomaka može (i ne mora) doći do deformacija objekta, a one se utvrđuju na osnovu stručne obrade podataka opažanja.
Nalaz geodetskog sudskog vještaka izrađuje se na zahtjev pravne ili fizičke osobe i sadrži njegovo stručno mišljenje (i/ili pretpostavke) o nekoj pravnoj stvari na temelju trenutno dostupnih informacija.

Zanima vas ova tema?

Prijavite se na naš newsletter i primajte novosti o geodetskim uslugama te mnoge druge vijesti sa tržišta.

* Obavezno polje


Zahvaljujemo što ste se prijavili na naš newsletter.

Uskoro ćete dobiti E-mail za potvrđivanje Vaše prijave.